Projekt COFREEN

 

Pilliroo kui kohaliku ehitusmaterjali ja energiaallika kasutamise kontseptsioon

Projekti lühikokkuvõte.

Lühend: COFREEN
Kestus: 1.5.2010 - 30.4.2013
Partnerid: Soomet, Eestit ja Lätit esindavad ülikoolid ja keskkonnaorganisatsioonid.
Eelarve: 1,1 miljonit eurot
Kaasfinantseerimine: INTERREG IVA programm Central Baltic 2007 - 2013
Juhtpartner: Turu Rakenduskõrgkool (Turun Ammattikorkeakoulu)

Tavaline pilliroog (Phragmites australis) kasvab intensiivselt mitmel pool rannikualadel, järvede ja jõgede kallastel ning seda peetakse nii tüütavaks taimeks kui ka ilusaks loodusvaate osaks või millekski vahepealseks - sõltuvalt sellest, kes on vaataja või kellele esitakse vastavaid küsimusi. Pilliroogu võib liigitada peaaegu kultuurtaimeks, mis paljuneb ja kasvab looduslikult, kuid pakub mitmeid kasutusvõimalusi nii ettevõtjatele kui ka kohalikele elanikele.

Roostike jätkusuutlik kasutamine teenib ümbritsevate kogukondade huve. Lõuna-Soomes, Eestis ja Lätis on suured roostikud, mida oleks sihikindla planeerimisega võimalik jätkusuutlikult kasutada biokütusena, ehitusmaterjalide valmistamiseks, kunstimaterjalina ning samal ajal tõhustada vetekaitset, luua bioloogilist mitmekesisust, puhkevõimalusi ja loodusväärtusi huvitavate maastike näol. Siiani puuduvad kulutõhusad ja jätkusuutlikud lahendused pilliroo praktiliseks kasutamiseks erinevates valdkondades.

Projekti põhieesmärgid

 • Luua kohalikud lahendused pilliroo biomassi kasutamiseks kütusena ja ehitusmaterjalide tootmiseks, millega parandatakse ühiskonna ökoloogilist ja ökonoomset jätkusuutlikkust.
 • Julgustada kohalikke inimesi tegelema pillirooga seotud ettevõtlusega, luua ettevõtlusmudeleid ja pakkuda pilliroo varumiseks toetusskeeme ning arendada pilliroo igakülgse kasutamise õppekava õppeasutustele ja täiendkoolituskeskustele.
 • Suurendada pilliroo kasutamist kohaliku taastuva bioenergia- ning ehitusmaterjali allikana kogu programmialal, eriti aga pilootaladel.
 • Muud üldised eesmärgid

 • Rannikualade integreeritud planeerimise tõhustamine roostike ja rannaniitude optimaalsete ökosüsteemide võrgustiku loomiseks;
 • Avalikkuse teadlikkuse tõstmine pilliroo kasutamisvõimaluste osas;
 • Teabe ja kasulike kogemuste vahetamine partnerriikide, institutsioonide ja valdkonnas tegelevate inimeste vahel;
 • Pillirooga tegelevate ja sellest huvituvate inimeste suhtlusvõrgustiku loomine.
 • Projekti tegevused

  Projekti tegevused on jaotatud viide tööpaketti. Juhtimise ja koordineerimisega luuakse aluse keskkonnajuhtimiseks ja väljatöötatava strateegia alusel on võimalik luua ettevõtlusmudeleid pilliroo igakülgseks kasutamiseks. Kogemusi jagatakse koolituste ja täiendõppe käigus ning tulemusi levitatakse projekti kodulehel ja infokandjate abil.

  Projekti väljunditeks on:
  1. Pilliroo kui kohaliku energiaallika ning ehitusmaterjali kasutamise kontseptsioon kolmele pilootalale;
  2. Tehnilis-majanduslikult põhjendatud pilliroo varumisahelad;
  3. Pilliroo kui biogaasi ja katlakütuse lähteaine kasutusele võtmise mudel;
  4. Pilootalade taastuvenergiaallikate (pilliroo) kasutamise mitmekesistamine;
  5. Pilliroo kinnistamine isolatsioonimaterjalina;
  6. Ettepanek toetusskeemide loomiseks pilliroo varujatele sarnaselt põllumajandustoetustega;
  7. Pilliroo kui bioenergia ja ehitusmaterjali lähteaine õppekava haridusasutustele ja täiendõppeks;
  8. Ettevõtluskoolitused pilootaladel ja kõigile huvilistele, mis loob töökohti kohalikes firmades;
  9. Teavitusliku ja haridusliku suunitlusega film, seminarid ja publikatsioonid pilliroo kasutusvõimalustest.